We make our way through the crash site to the Hotel.

Theme: Ramin Djawadi – Kait’s Theme